Palvelualan työnjohdon turvallisuuskorttikoulutus

Aloitus klo 8.00, päättyy klo 16.00, ruokatauko klo 11.00, kahvitauot klo 9.00 ja 14.00

Sisältö

1. Työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja työsuojeluorganisaatiot
2. Työsuojeluvastuu

 1. Työnantajan vastuu ja vastuun delegointi
 2. Ylin johto
 3. Keskijohto
 4. Työnjohto
 5. Työntekijät
 6. Muut tahot

3. Yhteinen työmaa

 1. Määrittely
 2. Johtavaa määräysvaltaa käyttävä työnantaja / velvoitteet

4. Työhygieniset vaatimukset

 1. Melu ja tärinä
 2. Kemikaaliturvallisuus
  1. kemialliset tekijät
  2. biologiset tekijät
 3. Henkilönsuojaimet, valinta ja käyttö

5. Käsin tehtävät nostot ja siirrot
6. Yhdenvertaisuuslaki
7. Tasa-arvolaki
8. Laki yksityisyyden suojasta
9. Koneturvallisuus

 1. Työvälineiden hankinta, käyttö ja tarkastaminen
 2. Uudet koneet

10. Muita turvallisuusnäkökohtia

 1. paloturvallisuus, ensiapu yms.
 2. muita turvallisuusvastuutahoja

Tentti n. 0,5 tuntia

Hyväksytyn kokeen suorittaneet saavat valokuvallisen työnjohtajan turvallisuuskortin.