Rakennusalan työnjohdon turvallisuuskorttikoulutus

Aloitus klo 8.00, päättyy klo 16.00, ruokatauko klo 11.00, kahvitauot klo 9.00 ja 14.00

Sisältö

1. Työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja työsuojeluorganisaatiot
2. Työsuojeluvastuu

 1. Työnantajan vastuu ja vastuun delegointi
 2. Ylin johto
 3. Keskijohto
 4. Työnjohto
 5. Työntekijät
 6. Muut tahot

3. Yhteinen työmaa

 1. Määrittely
 2. Johtavaa määräysvaltaa käyttävä työnantaja / velvoitteet
 3. Vuosihuollot yms.
 4. Teollinen työmaa / rakennustyömaa

4. Rakennustyömaan vastuutahot

 1. Rakennuttaja / turvallisuuskoordinaattori, turvallisuusasiakirja
 2. Päätoteuttaja, ”vastaava mestari”
 3. Aliurakoitsija / työnaikainen työnjohto
 4. Itsenäinen työnsuorittaja, vastuu
 5. Rakennustyömaan erityisvaatimukset verrattuna teolliseen toimintaan

5. Työhygieniset vaatimukset

 1. Melu ja tärinä
 2. Kemikaaliturvallisuus
 3. Henkilönsuojaimet, valinta ja käyttö

6. Nostotöiden erityisvaatimukset

 1. Vaikeat ja vaaralliset nostot
 2. Henkilönostot

7. Koneturvallisuus

 1. Työvälineiden hankinta, käyttö ja tarkastaminen
 2. Uudet koneet

8. Muita turvallisuusnäkökohtia

 1. paloturvallisuus, ensiapu yms.
 2. muita turvallisuusvastuutahoja

Tentti n. 0,5 tuntia

Hyväksytyn kokeen suorittaneet saavat valokuvallisen työnjohtajan turvallisuuskortin