TTT-Tiedote

ASETUKSIEN 403/2008 JA 1101/2010 SOVELTAMISESTA

Vna 1101/1010 muutos lisäsi tai kohdensi työnantajan, työnjohtajan ja työnsuorittajan vastuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että noston suunnitteluun on nyt erityisesti kiinnitettävä huomiota ja että nostojen suunnittelu ja nosto-ohjeiden laatimisvastuu on näihin tehtäviin nimetyllä ja koulutuksen saaneilla henkilöillä. (Vna 403/2008, 20 §:n 1 ja 2. mom. huomioitu erikseen Vna 1101/2010). Nämä asetukset edellyttävät myös, että henkilönostimen, teollisuusnostureiden ja trukin kuljettajalta kuljettajalla, kuormausnosturit mukaan lukien, on erillinen kirjallinen ajolupa/kortti, jonka myöntämisen edellytys on, että kuljettaja on tähän tehtävään perehdytetty ja koulutettu. (todennettu pätevyys) Päävastuu työsuojelusta on edelleen työnantajalla, mutta silloin kun nostonvalvoja nimetään, on hänelle annettava tehtävään asianmukaiset toimivaltuudet. Tämän johdosta on erityisen tärkeää, että työnantaja mahdollistaa nostonvalvojalla ja nosto-ohjeiden laatijalle pätevyyteen vaadittavien tietojen ja taitojen saamisen erilaisilla koulutuksilla.

TYÖNANTAJAN JA YHTEISELLÄ TYÖMAALLA PÄÄTOIMIJAN VALVONTAVASTUUSEEN KUULUU, ETTEI NOSTOTÖITÄ SUORITETA, ELLEI NIITÄ SUORITA PÄTEVÖITYNEET JA TEHTÄVÄÄN KOULUTETUT HENKILÖT JA ETTÄ HEILLÄ ON TEHTÄVÄÄN VAADITTAVAT LUVAT JA VÄLINEET KUNNOSSA.

TYÖTURVALLISUUS – VASTUUKAARI

TARKASTAJA VAI ”VALETARKASTAJA”

Asia on tullut esille työturvallisuuslain ja –asetusten edellyttämissä laite- ja välinetarkastuksissa. Tarkastusten suoritusvalvonta kohdistuu pääasiassa aina laitetta käyttävän henkilön työnantajalle. Sen vuoksi on tärkeää, että työnantajan tilaaja on tietoinen vastuusta, joka hänelle tässä asiassa lankeaa. Asiaa vaikeuttaa se tosiasia, että edelleen on palveluja tarjoavia tarkastajia joilla ei ole vaadittavaa ammattipätevyyttä ja/tai tarkastajasertifikaattia. On aivan selvää, että tässä tapauksessa tarkastus on mitätön. Mahdollisesti tarjouskilpailun perusteella säästetyt eurotkin ovat kaikilta osin hukkaan heitetty. Mutta pahinta on se, että tällainen ”valetarkastus” vaarantaa aina työnsuorittajan turvallisuuden. Kannattaa olla varovainen erilaisten nostureiden, kuten silta, -pukki-, puolipukki-, kuormaus-, puutavara-, ja ajoneuvonostureiden ja erilaisten sähköisten ketjunostureiden, tai paineilmataljojen tarkastusten suhteen, koska 01.01.2012 jälkeen vaaditaan näidenkin nostureiden tarkastajilta tarkastajan ”riippumattomuuden” lisäksi asiantuntijapätevyys, tarkastajasertifikaatti.

HUOM!

Nostureille tai muillekin laitteille tehdyt huollot eivät vastaa asetuksen edellyttämää määräaikaistarkastusta tai ns. perusteellista määräaikaistarkastusta! Myös sellainen perätön tieto, ettei nostoapuvälineitä, kuormaus- ja ajosiltoja, nostotaljoja, sivu- ja takalaitanostimia, puristimia tai leikkureita tarvitse määräaikaistarkastaa. Näin ei asia todellakaan ole! Vna 403/2008 edellyttää tarkempaa valvontaa, mitä kumottu asetus Vnp 856/1998. Tämä nykyinen asetus edellyttää, että kaikki työvälineet tarkastetaan myös aina ennen työhön ryhtymistä käyttäjän toimesta ja sen lisäksi säännöllisin määräajoin, jossa tulee huomioida myös valmistajan antamat ohjeet ja ellei ohjeita ole, ne tulee laatia asiantuntijan toimesta – siis ohjeet ja ohjelma kuinka välineelle suoritetaan määräaikaistarkastus ja kuinka tarkastus merkitään ja kirjataan. Nämä säännöllisin määräajoin tehtävät tarkastukset suorittaa aina koulutettu, pätevöitynyt ja riippumaton tarkastaja.

Koulutus ja perehdyttäminen

Nämä käyttäjän tekemät ns. käyttö- tai päivittäiset tarkastukset edellyttää työnantajalta suunnitelmallista työn suorittajan kouluttamista. Kouluttajan tulee olla pätevöitynyt, hänellä tulee olla käytettävänään kaikki vaadittava tietous välineen käytöstä ja tarkastuksesta, sekä hänen on myös tunnettava tältä osin työturvallisuuslait ja –asetukset. Huomioitavaa on, kaikilta teollisuusnostureiden, kuormaus- ja puutavaranostureiden, trukkien ja henkilönostimien kuljettajilta vaaditaan ajolupa/kortti (kirjallinen) Vna 403/2008 14 § kohta 4.perusteella. (muutos Vna 1101/2010)